Калибриране, Проверка, Метрология, Мерки и теглилки, Изпитване, Системи по качество

                                                                                                                                                                                                                        ТЕСТЕРИ БГ ЕООД – Калибриране, Проверка, Метрология, Мерки и теглилки, Изпитване, Системи по качество

 

www.TesteriBG.com

Извършваме калибриране на средства за измерване в посочените по-долу видове

измервания, обхват и възможности.

ДЪЛЖИНА И ЪГЪЛ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Микрометрични уреди                          До 2000 mm                              от 1,3 μm
(двуточкови и триточкови*)                      *до 100 mm

2.Шублерни уреди                                   До 2000 mm                              от 0,03 mm

3.Щрихови мерки и ролетки                      До 50 m                                  от 0,3 mm

4.Измерителни микроскопи                     До 500 mm                                от 0,4 μm
и профилпроектори                                                                                  от 1,5 ‘

5.Индикатори за преместване                  До 100 mm                               от 0,9 μm
(дължина)

6.Краищни мерки (определени                  До 100 mm                               от 0,19 μm
размери) и еталони за дължина

7.Сита за пресевен анализ                      До 100 mm                                 от 3 μm

8.Дебеломери                                         До 200 mm                                  от 1,3 μm

9.Контролни блокове КБ1 и КБ2                 0-100mm                                   от 0,01 mm

10.Ъгломери и фиксирани ъгли                    4х90°                                          от 15’

11.Нивелири                                             18′(5 mm/m)                                      5″

МАСА

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)
1.Везни с неавтоматично                         До 100 000 kg                       Клас I, II, III, IV
действие

2.Везни с автоматично                            До 100 000 kg                        Клас I, II, III, IV
действие

3.Дозатори за насипни                             До 10 000 kg                          Клас III, IV
материали

4.Теглилки                                              от 1 mg до 1000 kg                  Клас F2,M1, M2

ОБЕМ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Обемни мерителни съдове                   от 1 ml до 50 L                       от 0,006 ml
(бюрети, пикнометри,пипети,
цилиндри, мерници и др.)

СИЛА И ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Измерители на въртящ момент         от 0,5Nm до 2000Nm                     0,2 %

2.Динамометрични ключове                 от 0,5Nm до 2000Nm                     0,9 %
и отвертки

3.Машини, стендове и                                  до 2000 kN                            от 0,3%
съоръжения за измерване на сили

4.Силомери                                                   до 2000 kN                            от 0,3%

ТВЪРДОСТ НА МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Твърдомери по Роквел,                        Според обхвата                           от 1%
Бринел и Викерс

2.Еталони за твърдост по                        Според обхвата                           от 1%
Роквел, Бринел и Викерс

3.Твърдомери по Шор и RHD                  до 100 единици                       0,3 единици
НАЛЯГАНЕ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Манометри и вакуумметри              от –95 до 60 000 kPa                 от клас 0,25
(деформационни, цифрови,
калибратори за налягане и др.)

2.Манометри за абсолютно                 от 5 до 60 000 kPa                     от клас 0,25
налягане и барометри

ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Влагомери (относителна                    от 20 до 85 %Rh                      oт 2 %Rh
влажност)

ТЕМПЕРАТУРА

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Термометри                                          oт -40 до 1 200 ºС                      от 0,1 ºС

2.Термоелектрически                               oт -40 до 1 200 ºС                      от 0,1 ºС
преобразуватели на
температурата(датчици)

3.Индикатори за измерване                     oт -40 до 1 200 ºС                      от 0,1 ºС
на температура(отчитащи
устройства)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Волтметри за постоянно и             (от 0,00 до 200) mV                 (от 6 до 6,8) μV
променливо напрежение                  от 200 mV до 1000 V                (oт 0,009 до 57) mV

2.Амперметри за постоянен              (oт 0,02 до 0,200) mА             от 0.029 μА до 40 μА
и променлив ток                                  от 0,2 А до 20 А                  от 0,086 mA до 1,8 mA

3.Амперклещи                                        до 1000 А                                 от 0,015 A

4.Омметри                                       от 0,01 Ω до 10 кΩ                   (от 1.10-8 до 3.6.10-2) Ω
.                                                      от 10 кΩ до 100 MΩ                     от 8.10-5 kΩ до 5 GΩ

5.Вторични уреди (отчитащи                     V, А, Ω                                                 –
устройства за налягане,
температура, влажност и др.)

6.Калибратори на постоянно                  До 1000V / 2A                            от 0,0000059 V /
и променливо ел. напрежение /                                                                      0,0018 mA
електрически ток

ВРЕМЕ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.Измерители на интервали                         До 600 s                                       0,1 s
от време и секундомери

ФИЗИКОХИМИЧНИ И ОПТИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

№.Вид на средството за измерване    Обхват на измерване     Възможност за калибриране                                                                                                                                                                и измерване (СМС)

1.рН-метри                                                   от 1 до 10                                 0,02
.                                                                  от 11 до 12                               0.04

2.Кондуктометри                                        от 0,8 μS/cm                         от 0,22 μS/cm
.                                                               до 12,8 mS/сm                      до 0,1 mS/сm

3.Спектрофотометри                                         Hg
–                                                                    365,0 nm;                                0,6 nm
–                                                                    404,7 nm;
–                                                                    435,8 nm;
–                                                                    546,1 nm.
–                                                                       De
–                                                                   486,0 nm;
–                                                                   656,1 nm.                                от 0,2%
–                                                             от 10,0 % до 95,0 %                      до 1,0%

Фирмата извършва експертни измервания в областите посочени по-горе

Лаборатория Метрология е акредитирана за експертни измервания в областите Температура, Влажност Маса и Налягане.