Общи условия

Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.TesteriBG.com

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.TesteriBG.com и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „ТЕСТЕРИ БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Левски В, бл.13, вх,Г, ап.70, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204187581, представлявано от Мирослав Митов – Управител, мобилен телефон: 0879 188 288, e-mail: info@testeribg.com, наричано по-долу за краткост „ТЕСТЕРИ BG” от една страна и от друга страна – Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.TesteriBG.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия ТЕСТЕРИ BG уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
 2. На страницата www.TesteriBG.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ТЕСТЕРИ BG гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТЕСТЕРИ BG за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4. ТЕСТЕРИ BG се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЕСТЕРИ BG е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ТЕСТЕРИ BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от ТЕСТЕРИ BG на трети лица – счетоводители когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане и издаване на счетоводен документ.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

 1. Електронният магазин www.TesteriBG.com предлага богата гама от стоки за поддръжката на електроинсталации, за електрониката, лабораторията, строителство, IT сферата, телекомуникациите и много други, а също и калибриране /тариране/ на повечето уреди. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.TesteriBG.com.

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични и да е посочен срок за тяхната доставка.

8.3. Електронният магазин www.TesteriBG.com предлага и стоки с калибрация, направена по поръчка на Потребителя. Стоките с калибрация, по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са калибрирани предварително, а се калибрират и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.

 1. ТЕСТЕРИ BG не носи отговорност за не пълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 2. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като ТЕСТЕРИ BG не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 3. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. Освен, ако закупените стоки, не попадат в графата „Безплатна доставка“ над определената в сайта сума/стойност, в български лева с ДДС.
 4. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 5. ТЕСТЕРИ BG си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на ТЕСТЕРИ BG. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.TesteriBG.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 – 23 от настоящите Общи условия.
 2. За да направите поръчка през сайта на ТЕСТЕРИ BG, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и под категориите на сайта или чрез използване на търсачката.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, натиснете бутона „Добавяне в количката” или изобразена количка (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в долния край на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята количка”. До него вдясно е изписан броят на добавените в количката продукти до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

 

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на ТЕСТЕРИ BG, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на ТЕСТЕРИ BG.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на ТЕСТЕРИ BG и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „количката”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

 

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена, както и избор на куриерска фирма, с която да Ви бъде доставена поръчката. За да продължите с поръчката стоките от списъка, натиснете бутона „Продължаване с поръчката”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за фактуриране и доставка. Моля, попълнете данните си коректно – държава/ако се изисква/, две имена, email адрес, телефон за връзка, име на фирма/ако ще поръчвате/плащате от нейно име/, , адрес на регистрация, град, област, пощенски код.

14.6.      Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.

14.6.1.   Начина на доставка, можете да посочите в допълнителното поле “Изпращане до” или “Доставка”, като всички цени и куриерски фирми с които ТЕСТЕРИ BG работи са посочени в раздела „Безплатна доставка“.

14.7.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.TesteriBG.com. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете отметката.

14.8.В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Поръчване”.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “ТЕСТЕРИ БГ” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “Поръчване”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята количка” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
 2. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ТЕСТЕРИ BG има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, ТЕСТЕРИ BG може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на ТЕСТЕРИ BG.
 4. Ако е необходимо, служител на ТЕСТЕРИ BG ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).

19.1.2.  Плащане по банков път.

19.1.3.  Плащане с дебитна/кредитна карта чрез ePay.bg(скоро)

19.1.4.  Плащане в офис на EasyPay.(очаквайте скоро)

19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България:

19.2.1.  Плащане по банков път.

19.2.2.  Плащане с дебитна/кредитна карта чрез ePay.bg(очаквайте скоро)

19.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЕСТЕРИ BG, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЕСТЕРИ BG сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ТЕСТЕРИ BG, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 3. При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта чрез ePay.bg”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.(очаквайте скоро)
 4. При избран начин на плащане „в офис на EasyPay”, ще получите код, който да посочите на касите на EasyPay, като основание за плащане.(очаквайте скоро)

 

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.TesteriBG.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

24.1. за територията на Република България – до 5 /пет/ работни дни.

24.2. извън територията на Република България (за ЕС) – до 10 /десет/ работни дни.

Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта чрез ePay.bg” или „в офис на EasyPay”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България и Европейския съюз.

 1. ТЕСТЕРИ BG не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ТЕСТЕРИ BG обстоятелства.
 2. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ТЕСТЕРИ BG на тел. 0879 188 288.
 3. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и ТЕСТЕРИ BG не бъде незабавно уведомен на тел 0879 188 288, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
 4. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ТЕСТЕРИ BG на тел 0879 188 288 за отстраняване на несъответствието.
 5. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЕСТЕРИ BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на ТЕСТЕРИ BG на тел. 0879 188 288.
 8. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт електронен адрес: info@testeribg.com).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

 1. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
 2. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху ТЕСТЕРИ BG, с получаването на стоката от ТЕСТЕРИ BG.
 3. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на ТЕСТЕРИ BG стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал ТЕСТЕРИ BG за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като ТЕСТЕРИ BG се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.
 4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.
 5. Търговска гаранция.

38.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора

38.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

38.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

38.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ТЕСТЕРИ BG или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

38.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

38.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

38.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

 1. Рекламации

39.1. Рекламациите се предявяват пред ТЕСТЕРИ BG или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

– чрез изпращане на стоката за сметка на потребителя до офиса на избраната от него куриерска фирма.

– При стоки с предоставена търговска гаранция – на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;

39.2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– на адреса по търговска регистрация на дружеството „ТЕСТЕРИ БГ“ ЕООД – гр. София, ж.к. Левски В, бл.13 вх.Г ап.70;

– по електронен път – на електронния адрес за рекламации на ТЕСТЕРИ BG – info@testeribg.com

39.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

39.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на потребителя.
  Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
 2. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, ТЕСТЕРИ BG има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез e-mail: info@testeribg.com или на тел 0879 188 288, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ТЕСТЕРИ BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 4. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.TesteriBG.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ТЕСТЕРИ BG и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 5. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.